อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการเป็นเพียงอัตราเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้ราคาประเมินเอกสารจะขึ้น อยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา โดยทางเราจะคิดจากตัวอักษร Angsana New ขนาด 16