ตัวอย่างคำแปลอังกฤษเป็นไทยเกี่ยวกับสัญญา

ต้นฉบับ

นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อเข้าครอบครองและทำประโยชน์หรือปรับปรุงที่ดินตามสัญญานี้ได้ตามความประสงค์ของผู้จะซื้อ และผู้จะขายรับว่าจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้จะซื้อ ในกรณีที่ผู้จะซื้อจะต้องยื่นแบบเรื่องราวคำร้องหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตดังกล่าวทันที ตามที่ผู้จะซ้อได้แจ้งให้ผู้จะขายทราบ และส่งเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวมาให้ผู้จะขายลงลายมือชื่อทุกครั้งไป

ในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้จะซื้อยอมให้ผู้จะขายริบเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้วทั้งหมด ในทางกลับกัน หากผู้จะขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแล้ว ผู้จะขายยอมคืนเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระไวแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้จะซื้อ และยอมให้ผู้จะซื้อปรับเป็นเงินจำนวนหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้จะขายได้คืนให้แก่ผู้จะซื้อดังกล่าว

.

คำแปล

Commencing on this date of agreement, the “Seller” allows the “Purchaser” to occupy and reclaim or to make an adjustment on the land specified in this Agreement. In case the “Purchaser” would like to submit any applications or to have some supporting document for such applications, the “Seller” agrees to provide all supports to the “Purchaser” immediately, once the “Purchaser” has sent the notification and such document, in which the Seller’s signature is required, to the “Seller”.

In case the “Purchaser” breaches any term of this Agreement, the “Purchase” allows the “Seller” to expropriate the entire amount of money, which has been paid to the “Seller” already. On the other hand, if the “Seller” breaches any term of this agreement, the “Seller” agrees to return entire paid amount to the “Purchaser” and allows the “Purchaser” to additionally fine the “Seller” amounting to one times to such return money.