ตัวอย่างคำแปลไทยเป็นอังกฤษของบทความท่องเที่ยว

ต้นฉบับ

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และมีจำนวนประชากรประมาณ 1.63 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัด และลำดับที่ 878 ของประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน จนเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รองจากกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นเมืองเศรษกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาในสมัยโบราณ มีภาษาล้านนา (คำเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกับจังหวัดอื่น ๆ ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับในปี 2009 ที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับสองของประเทศไทย, อันดับที่ 33 ของเอเชีย และ อันดับที่ 192 ของโลก[ต้องการอ้างอิง]

ในป๊ 2553 ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์[3] และทางคณะกรรมการกำลังพิจรนาการสมัครที่ UNESCO เพื่อเป็น เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO[4]

คำแปล

Chiang Mai is a province located in the north of Thailand which includes the area of about 20,107 square kilometers. This is to say that Chiang Mai is ranked the second largest province of Thailand with its population of approximately 1.63 million, possessing the 5th rank of the country. There are 25 administrative districts in Chiang Mai. The Kalayaniwattana district is the 25th district of the province and the 878th of the country.

Chiang Mai has its high level of development and the great potential to progress and grow up very fast regarding the tourism, economic, and investment aspect that make it the biggest economic city in the North, and in Thailand after Bangkok which is the biggest one in Thailand. Chiang Mai remains full of natural tourist attractions, various cultures, and has its long history as it was the location of Lanna empire in ancient time, which has made spoken the Lanna dialect (Kam mueang) until now, as well as the beautiful traditional and cultural uniqueness.

Chiang Mai has stayed since 2009 the second province with highest living expenses in Thailand, also the 33th in Asia, and 192nd in world ranking.
In 2010, the Chiang Mai governor has nominated Chiang Mai creative city development committee to transform itself  into a creative city. The committee is now considering to enroll as UNESCO’s creative city.