ตัวอย่างการแปล

Douglas J. Bennet Jr., Who Pulled NPR Out of Economical Difficulty, Dies At 79

In China, Dying Of the Young Higher education Grad Sparks Protest From Fellow Alumni

Dallas Law enforcement Department Fires Amber Guyger, Officer Who Shot Guy In His Own home

Jap Kentucky Attempts to Retain Former Coal Miners From Leaving

Amid Crisis Abroad And Stress At your home, Trump Cancels Trip To Latin The us

ตัวอย่างคำแปลอังกฤษเป็นไทยเกี่ยวกับสัญญา

นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อเข้าครอบครองและทำประโยชน์หรือปรับปรุงที่ดินตามสัญญานี้ได้ตามความประสงค์ของผู้จะซื้อ และผู้จะขายรับว่าจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้จะซื้อ ในกรณีที่ผู้จะซื้อจะต้องยื่นแบบเรื่องราวคำร้องหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตดังก...

ตัวอย่างคำแปลไทยเป็นอังกฤษของบทความท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และมีจำนวนประชากรประมาณ 1.63 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอ...